201946 this is post type usluge!!!

Servis računara

Od svog osnivanja, Status.rs je svoju poziciju gradio i na uverenju da je pružanje kvalitetnih usluga održavanja i podrške osnov na kome se gradi poverenje kupca.
Svesni toga mi u Status.rs-u nudimo svojim korisnicima nekoliko režima održavanja računarske i programske opreme:

 • Održavanje u garantnom roku
 • Održavanje van garantnog roka sa ugovorom
 • Održavanje van garantnog roka po pozivu

Svi ovi tipovi ugovora mogu se prilagoditi potrebama korisnika, pa tako održavanje može biti u i van redovnog radnog vremena, pod za to posebno predviđenim uslovima. Da bi se odgovorilo ovim zahtevima i informacioni sistemi naših korisnika održali sa punom raspoloživošću i funkcionalnošću Status.rs servis raspolaže organizacionim i materijalnim preduslovima:

 • Visokospecijalozovani stručni kadar
 • Skladište rezervnih delova
 • Opremljenost specijalizovanim alatima i mernim uređajima
 • Pristup najažurnijoj servisnoj literaturi
 • Pristup višim stupnjevima u hijerahičnoj lestvici servisa za on-line i remote dijagnostiku

Naši korisnici upotrebljavaju razlicite racunarske platforme sa različitim operativnim i informacionim sistemima ipak, ujedinjuje ih jednak stepen pažnje i kvaliteta kojim ih Status.rs servis podržava.

Izrada i redizajn web prezentacija

Izrada web prezentacija (sajtova)

Ako još uvek nemate web prezentaciju za vas možemo uraditi sve od registracije domena (internet adrese) sve do kreiranja moderne i vizuelno dopadljive prezentacije. Web prezentacije su namenjene preduzećima i fizičkim licima koja nemaju potrebe za stalnim dodavanjem ili ažuriranjem sadržaja. Takve prezentacije se mnogo brže mogu kreirati i dosta su povoljnije od web aplikacija (izrada-wep-aplikacija.php). Ukoliko želite da budete prisutni na Internetu sa osnovnim informacijama, onda je web prezentacija pravo rešenje za vas.

Za kreiranje web prezentacija koristimo najmodernije tehnologije (html5, css3, jQuery, Bootstrap) kao i najsavremenije standarde kako bi prezentacija bila pravilno prezentovana na svim uređajima počev od mobilnih telefona, preko računara pa sve do smart tv-a. Takođe dosta posvećujemo pažnju pedantnom kodu i SEO optimizaciji za pretraživače.

 

Redizajn web prezentacija (sajtova)

Ukoliko imate stariji sajt koji dugo nije ažuriran ili ne podržava moderne tehnologije, kao što je na primer pravilan prikaz na mobilnim telefonima (responsive design), kontaktirajte nas kako bi vam dali predlog za redizajn.

Administracija sajtova

Registracija domena

Status.rs za vas vrši uslugu registacije domena, kako nacionalnih (.rs), tako i internacionalnih domena (.com, .net, .org).

Hosting

Osnovna prednost sajtova koje kod nas hostujete je stalna dostupnost (99,9% uptime), brzina odziva i sigurnost. Takođe za sve sajtove koji su kod nas hostovani, pravimo redovan bekap i šaljemo vam statistiku na email.

Backup & Restore

Održavanje i ažuriranje

WordPress (CMS) sajt

WordPress CMS je sistem za samostalno ažuriranje sadržaja na sajtu. Ukoliko imate potrebu za čestim dodavanjem ili izmenom sadržaja, jedno od boljih rešenja je WordPress CMS. Ovaj CMS je veoma pouzdan i pokreće skoro 1/3 svih svetskih sajtova. Lako se savlada samostalno ažuriranje sadržaja, a naši profesionalci ga mogu prilagoditi vašim potrebama baš onako kako vi zamislite.

Osim WordPressa dolaze u obzir i drugi CMS sistemi (Joomla, Drupal).

Softver Inžinjering

U savremenom svetu softver je praktično neizbežan i svuda prisutan. Danas softver predstavlja ključ uspeha većine računarskih sistema i ujedno faktor diferencijacije organizacija koje ga poseduju. Softver je postao bitna komponenta u poslovnom odlučivanju i osnova u naučnim istraživanjima i inženjerskom rešavanju problema. Takođe predstavlja značajnu komponentu u industrijskim, transportnim, medicinskim, telekomunikacionim, vojnim i brojnim drugim vrstama sistema.

Softversko inženjerstvo je vezano i oslanja se na discipline računarske nauke, računarskog inženjerstva, menadžmenta, projektnog menadžmenta, upravljanja kvalitetom, softverske ergonomije i sistemskog inženjerstva. Definiše se kao primena sistematičnog i disciplinovanog pristupa razvoju, upravljanju i održavanju softvera. Predstavlja inženjersku disciplinu koja se bavi svim aspektima proizvodnje softvera i obuhvata znanje, alate i metode za definisanje softverskih zahteva, softverskog dizajna, konstrukcije softvera, softverskog testiranja i softverskog održavanja.

Sam termin Software Engineering zaživeo je tokom konferencije o softverskom inženjerstvu održane 1968. godine u Garmishu (Nemačka), od strane predsednika konferencije F.L. Bauera.

Softversko inženjerstvo obuhvata važna područja, kao što su:

 • vođenje poslovanja i IT-ja
 • razvoj softverskih metodologija i okvira
 • troškovi razvoja
 • trajanje razvoja
 • rizici u razvoju softvera
 • ugrađivanje kvaliteta razmišljanja u proces razvoja softvera
 • testiranje
 • upravljanje razvojnim timovima
 • projektni menadžment
 • projektno izveštavanje…

IT Konsalting i održavanje

Šta je konsalting?

Konsalting predstavlja davanje stručnih saveta u oblastim poput projektovanja, tehnologije itd.

Često čujemo izraze poput “biznis konsalting”, “konsalting usluge” ili “marketing” i “IT konsalting”, sam termin konsalting dolazi nam iz engleskog jezika, preciznije od reči consulting, što znači savetodavni, logičan je zaključak da konsalting predstavlja davanje saveta u određenim oblastima.

Konsalting se koristi u poslovnom svetu kako bi označio preduzeća koja u svojoj delatnosti imaju i savetodavnu funkciju, odnosno ona daju savete i stručna mišljenja koja su neophodna svakoj poslovnoj organizaciji. Ova preduzeća se nazivaju konsalting preduzeća i u njima  radi niz specijalizovanih stručnjaka.

Njihov osnovnni zadatak jeste da usmeravaju na oblasti i zadatke koji se moraju ispuniti kako bi se usaglasili sa internim ciljevima organizacije. Uporedo sa tim oni moraju detaljno pojasniti te zahteve i aktivno učestovati u razvoju procedura, izradi dokumentacije i tome slično.

Konsalting je izuzetno značajan, naročito u fazama razvoja i unapređenja poslovanja. Reč je o vrsti putokaza za preduzeća i organizacije koje nemaju dovoljno infomacija, znanja ili kadrova o određenoj oblasti.

Naš posao je savetovanje u oblasti informacionih tehnologija (eng. IT consulting). Cilj nam je da naše iskustvo i visoko formalno obrazovanje stavimo u službu Vašeg poslovanja i na taj način omogućimo da u domenu informacionih tehnologija dobijete najviše za uloženi novac.

 

IT konsalting

Usluge IT konsaltinga usmerene su na optimalno korišćenje IT resursa u cilju realizacije poslovnih ciljeva kompanija.

Jedna od naših poslovnih funkcija je i savetovanje u oblasti informacionih tehnologija. Želja nam je da naše znanje i iskustvo angažujemo u službu Vašeg poslovanja i na taj način obezbedimo da u domenu informacionih tehnologija donesete prave odluke.
Planiranje i upravljanje IT projektima. Obezbeđujemo svojim klijentima sprovođenje IT projekta pravovremeno i precizno bez rasipanja finansijskih sredstava. Planiranje i upravljanje resursima i praćenje rokova obezbeđuje uspešno sprovođenje IT projekata.
Izbor IT rešenja na osnovu analize korišćenih sistema i servisa, i analize poslovnih procesa i internih procedura preduzeća. Projektovanje IT rešenja i predlog IT arhitekture u cilju najboljeg iskorišćenja savremenih IT sistema i rešenja u poslovnom procesu klijenta.

Analiza poslovnih procesa klijenta obezbeđuje da identifikujemo optimalna IT rešenja, počev od kreiranja i planiranja IT strategije, usklađivanja savremenih IT rešenja i tehnologija sa poslovnim procesima preduzeća i praćenja i podrške prilikom implementacije. Pri izboru najboljih IT rešenja, brinemo da ona u potpunosti prate poslovne procese preduzeća i obezbeđuju najveću vrednost za uložena sredstva.
Stvaranje inovativnih i praktičnih IT strategija za podršku poslovanja. Planiranje i upravljanje promenama u IT organizaciji klijenta u cilju sprovođenja usvojene IT strategije.

 

Održavanje IT infrastrukture

Nesmetan rad IT infrastrukture je preduslov za stabilno i efikasno poslovanje preduzeća. U zavisnosti od veličine Vašeg preduzeća, predlažemo određeni model održavanja. Standardno održavanje podrazumeva redovne i vandredne posete IT specijalista, garantovano vreme odziva za sve hitne intervencije, izrada i vođenje tehničke dokumentacije, konsalting prilikom nabavke računarske i telekomunikacione opreme i softvera, 24×7 nadgledanje serverske i mrežne infrastrukture, call centar za prijavu problema i zahteva…

Managed IT Services

Managed IT Services je usluga u kojoj će korisnik dobiti tačno ono šta želi za optimalnu cenu uz višestruke koristi.Managed IT Services je koncept koji baca novo svetlo na način pružanja podrške u upravljanju IT infrastrukturama u cilju ostvarivanja agilnijeg pristupa kao i rasterećenju ljudskih resursa korisnika kako bi se njihov potencijal usmerio u inovaciju ili unapređenje i razvoj postojećih sistema.

Zbog svega navedenog, za razliku od klasičnog održavanja, Managed IT Services je usluga u kojoj korisnik dobija tačno ono što želi za optimalnu cenu uz višestruke koristi:

 • Povećanje operativne efikasnosti
 • Smanjenje operativnih troškova
 • Cost-effective pristup enterprise nivou pružanja podrške
 • Smanjenje vremena ispada
 • Prebacivanje fokusa sa tehnologije na poslovanje

Ideja Managed IT Servicea održavanja je da se omogući korisniku da prebaci fokus sa svakodnevnih operativnih poslova na razvoj sistema, za šta pomoć može tražiti i od pružaoca upravljanih usluga (Managed Service Provider) u sklopu ugovorene usluge.

Sledeći revolucionarni korak u razvoju pružanja usluge održavanja pre desetak godina bio je osmišljavanje Managed Service koncepta čije su prve odlike bile:

 • Upravljanje incidentima kroz Incident Management alat, čime se korisniku pruža mogućnost iskorišćavanja već uhodane procedure za prijavu i praćenje statusa rešavanja incidenata
 • Gotovo pa istovremeno pristupanje korektivnim aktivnostima po prijavi korisnika koje uključuje i komunikaciju sa dobavljačem u slučaju greške u radu softvera, root cause analizu problema kao i instalaciju patch-eva
 • Razvoj i ugovaranje SLA-ova kako bi se maksimalno zaštitilo poslovanje korisnika u slučaju nemarnih pružaoca Managed Service usluge, nezavisno radilo se o 24/7, 8/5 ili nekom drugom modelitetu

Time se definitivno stalo na kraj staroj praksi održavanja sistema i klimave efikasnosti. Od tada pa do danas koncept se samo nadopunjuje na obostranu korist.

Iako nastao iz kategorije servisa upravljanja / održavanja mrežnih sistema, upravljane IT usluge (Managed IT Services) nisu se zadržale samo na tome nego su s vremenom agregirali praktično u sve domene usluga upravljanja / održavanja različitih područja ICT-a kao što su:

 • Održavanje radnih stanica
 • Održavanje servera
 • Upravljanje sistemima
 • Upravljanje prostorom na diskovima
 • Upravljanje arhiviranjem
 • Upravljanje bazama podataka
 • Upravljanje aplikacijama
 • Upravljanje sigurnošću
 • Upravljanje incidentima
 • Upravljanje log zapisima
 • Osiguranje kontinuiteta poslovanja
 • Hosting

Kao što vidimo, Managed IT Services koncept svojim sadržajem nadilazi klasično održavanje, a da ne govorimo o načinu pružanja usluge koje ga izdvajaju od tog klasičnog održavanja:

 • Snimak stanja sistema
 • Proaktivno održavanje
 • Udaljeni pristup
 • Adaptivno održavanje
 • Prenos svakodnevnih operativnih procedura na MSP-ove
 • Konsalting i kontinualno unapređenje

Kao i kod svakog sklapanja ugovora, nezavisno o kojoj se usluzi radilo, najbitnije stavke su cena i predmet ugovora, odnosno usluga koja će biti pružena za uloženi novac.

Ugovaranje Managed Service usluge stvar je prilagođavanja MSP-a (Managed Service Provider) korisničkim zahtevima. Nekim korisnicima odgovara flate-rate modelitet, dok drugima više odgovara variable rate s mogućnošću promene tarife tokom ugovorenog perioda, za šta se dobije manja ili veća količina sati raspoloživa za svaku pojedinu komponentu Managed IT Services usluge (incidenti, operativne procedure, konsalting….).

I pored svega navedenog što govori u korist Managed Services kao sredstva za poboljšanje efikasnosti, pouzdanosti, sigurnosti i održavanja uz smanjenje troškova, korisnici ipak pronalaze razloge, u nekim slučajevima opravdane, a u nekim neopravdane, kako ne bi koristili Managed Services usluge.

Skepticizam u odnosu na smanjenje troškova najčešće je spominjan razlog. U nekim slučajevima on ima smisla ako se razmišlja kratkoročno, međutim, dugoročno gledano, takva skepsa ne drži vodu. Stvari treba promatrati široko i na duže vreme. Drugi razlog koji možemo izdvojiti jest nedostatak poverenja u odnosu na spoljne kompanije. Naime, kako je većini ljudi teško da nešto svoje lično, intimno, daju drugim, nepoznatim licima, isto tako je i kompanijama teško “pružiti na dlanu” nepoznatim firmama svoju informacionu infrastrukturu, koja često čini žilu kucavicu samog poslovanja. Takva bojazan sasvim je neopravdana jer cilj svakog ozbiljnog MSP-a nikako nije ugroziti sigurnost firme klijenta, već naprotiv, podići nivo sigurnosti. Naravno, između krajnjih korisnika i pružaoca MS usluge sklapaju se NDA (Non-disclosure Agreement) ugovori, čime se korisnik dodatno pravno osigurava kako ni jedan podatak o njegovom sistemu ne bi iscurio u javnost.

Bojazan od gubitka kontrole nad sopstvenim sistemom takođe je jedno od prepoznatih strahova povezanih sa Managed Services uslugom. Korisnik se sa jedne strane pribojava da će se aktivnosti obavljati mimo njihove kontrole, a sa druge strane da će prenosom operativnih aktivnosti na MSP prestati razlog za postojanjem internog IT-a. Ni jedno ni drugo nema osnova u stvarnosti. Korisnik ni u jednom trenutku neće izgubiti kontrolu nad bilo kojim segmentom sistema odnosno operativnim aktivnostima nad sistemom. Sve se obavlja u tesnoj saradnji između MSP-a i korisnika i sve se dogovara unapred uz odobrenje. Zbog toga se i ugovorno naznačuje neophodnost dnevne ili nedeljne komunikacije na relaciji pružaoca MS usluge i korisnika.

Što se tiče svrsishodnosti postojećih IT-a unutar korisničke radne organizacije, ona bi samo trebala biti rasterećena i samim tim usmerena ka inovativnosti u službi razvoja poslovanja.

Postoji tu naravno još mnogo razloga sa kojima se susrećemo prilikom razgovora sa korisnicima, ali manje-više sve ih možemo podvesti pod iste okvire i na kraju reći da je razloga za neprelazak sa klasičnog načina održavanja na Managed Services vrlo malo i da su oni uglavnom tehničke (nemogućnost ostvarenja udaljenog pristupa), administrativne ili pravne prirode.

Bez obzira na navedene strahove, firme se sve više odlučuju za prelazak na novu vrstu usluge koja će im na kraju pružiti priliku da unaprede svoje poslovanje.

Računarske mreže

Pouzdana mrežna infrastruktura visokih performansi predstavlja osnovu uspešnog poslovanja svakog preduzeća budući da omogućava povezivanje i komunikaciju korisnika i aplikacija/servisa, u svrhu deljenja resursa i distribucije podataka i informacija.

Današnji razvoj u IT segmentu umnogome zavisi od razvoja mrežne infrastrukture i reklo bi se da upravo ona čini jednu od oblasti sa najvišom stopom rasta u informacionim tehnologijama. Svedoci smo da razvijena mrežna infrastruktura pretvara svaki dom, hotel ili čak park ili plažu u radno mesto. Dobra mrežna infrastruktura omogućiće korišćenje IT servisa, kao što se danas koristi mobilni telefon, televizija, električna energija ili voda, po principu priključi se, koristi i plati.

Savremeno poslovno okruženje se ne može zamisliti bez postojanja i primene računarskih mreža koje definišu stabilnost, sigurnost i performanse mrežnih resursa. Da bi odgovorio na rastuće potrebe IT industrije za kolaboracijom, neophodna je mrežna arhitektura koja zadovoljava potrebe korisnika i obezbedjuje bolju, fleksibilniju i pouzdaniju komunikaciju.

Enterprise mrežna infrastruktura predstavlja otvorenu, skalabilnu, softverski upravljivu mrežnu arhitekturu, posebno dizajniranu za što bržu isporuku biznis servisa što omogućava veću poslovnu fleksibilnost i brz odgovor na inovacije. Poseban fokus je smanjenje troškova i kompleksnosti, povećanje sigurnosti, odnosno smanjenje rizika, kao i uskladjivanje sa različitim regulatornim zahtevima.

Rešenja za mrežni menadžment omogućavaju dostupnost i praćenje rada kritičnih poslovnih servisa i podršku radu harderskoj platformi u najširem smislu. Uz odgovarajuću arhitekturu mreže, IT menadžeri će jednostavnije moći da upravljaju i štite mrežu, istovremeno stvarajući bolju povezanost korisnika, uredjaja, aplikacija i poslovnih procesa.

Svičevi (switch) predstavljaju aktivne mrežne uredjaje čija ja uloga povezivanje i komunikacija izmedju nekoliko mrežnih uredjaja u lokalnoj mreži, na taj način što omogućavaju razmenu podataka izmedju istih. Ovi tipovi uredjaja uglavnom funkcionišu na drugom nivou (Layer 2), medjutim u zavisnosti od potreba korisnika mogu da funkcionišu i na trećem nivou (Layer 3).

Upravljivi (managed) svičevi, pored osnovnih funkcionalnosti, imaju i mogućnost podešavanja načina rada, pa se mogu bez problema integrisati u mrežni sistem bilo kog tipa i veličine. Uz to, dozvoljavaju nadzor i upravljanje mrežnim saobraćajem i omogućavaju kontrolu opterećenja, protoka, podešavanje bezbednosnih parametara i medjusobno povezivanje.

Ruter ili mrežni usmerivač (router) je računarski uredjaj koji služi za medjusobno povezivanje računarskih mreža. On ima funkciju da za svaki paket podataka odredi putanju – rutu kojom treba taj paket da ide i da taj isti paket prosledi sledećem uredjaju u nizu.

Većina savremenih rutera ima funkciju Firewall-a koja uspešno blokira neželjeni pristup mreži sa udaljene lokacije i ima mogućnost zaključavanja Wi-Fi mreže rutera kako bi se sprečio neželjeni pristup lokalnoj mreži. Ruter je Layer 3 uredjaj koji omogućava povezanost sa drugim mrežama, odnosno Internetom, radi distribuciju saobraćaja radi ravnomernog opterećenja mreže i obezbedjuju rezervni izlaz sa mreže (tzv. bekap rutu).

Bežična mreža

BEŽIČNE MREŽE – Novi standard u bežičnom prenosu podataka otvara novo poglavlje u načinu komuniciranja medju korisnicima. Sa uvećanjem broja umreženih uredjaja, uvećavaju se i zahtevi i očekivanja koja mrežna platforma treba da podrži, sa ciljem da pokrije sve izazove modernog poslovanja.

Bežične (wireless) tehnologije nam omogućavaju umrežavanje bez kabliranja. Za kvalitet bežičnih veza potrebno je:

 • detaljno analizirati teren
 • definisati tačke na kojima se postavlja bežična oprema
 • identifikovati zauzetost frekvencija koje bi se koristile za realizaciju bežičnih veza

Bežična mreže pruža savremena i bezbedna wireless rešenja prilagodljiva potrebama za mobilnošću preduzeća svih veličina. Korisnici rešenja bezbedno pristupaju željenim aplikacijama u realnom vremenu, dok IT administracija ostvaruje uvid u korisničko iskustvo uz jednostavno upravljanje i kontrolu prometa od mrežnog do aplikativnog nivoa. Veći broj integrisanih autentifikacionih protokola pruža maksimalnu zaštitu za BYOD i IoT, a problemi sa povezivanjem na mrežu se otklanjaju pre nego što se dogode, uz mogućnost predivdjanja i planiranja unapred. Još jedan od benefita je i veća fleksibilnost, odnosno lakša adaptacija na promene u konfiguraciji mreže.

Danas razvoj bežične tehnologije omogućava primenu IoT-a, koncepta koji uz pomoć bežične veze upravlja i vrši nadzor nad stvarima i uredjajima. Internet of Things (IoT) je sastavljen od svih uredjaja koji mogu da se priključe na mrežu, a koji funkcionišu na osnovu podataka koje dobijaju jedni od drugih, koristeći ugradjene senzore, procesore i komunikacioni hardver.

Telefonija i kolaboracija

TELEFONIJA I KOLABORACIJA – Nekada je komunikacija sa udaljenih lokacija predstavljala pravi luksuz i iziskivala skupu i tada kompleksnu opremu. U današnjem poslovnom okruženju, koristeći računarsku mrežu kao platformu, kompanije mogu proširiti komunikacione servise na sve zaposlene, na svim radnim mestima – centralnom poslovnom prostoru, ograncima kompanije ili na terenu.

Unified communications čine tehnologije koje su nastale kao rezultat integracija računarskih i telefonskih mreža. Unified communications znači jedinstvenu komunikacionu mrežu baziranu na IP protokolu, kao i IP komunikacione uredjaje koje ćemo koristiti za razne načine komunikacija. Putem IP telefonije korisnici mogu pregledati sadržaje na Internetu, slati tekstualne i govorne poruke preko e-maila, pregledati multimedijalne sadržaje ili imati video komunikaciju uz čitav niz novih funkcionalnosti.

Osnova za funkcionisanje ovakve vrste komunikacije digitalne telefonije je VOIP tehnologija (Voice over Internet Protocol), prenos glasa preko interneta. Ova vrsta telefonije postala je ozbiljan konkurent konvencionalnoj telefoniji, zbog niza prednosti i ušteda:

 • Smanjeni troškovi službenih putovanja
 • Smanjani troškovi telefoniranja
 • Video konferencija sa većim brojem učesnika
 • Povezivanje sa zapošljenima na terenu i van kancelarije
 • Organizovanem sastanaka u kratkom roku
 • Ujednačeno korisničko iskustvo nezavisno od vrste uredjaja
 • Sprovodjenje obuka i edukacija online