Telefonija i kolaboracija

Kategorija: Računarske mreže

TELEFONIJA I KOLABORACIJA – Nekada je komunikacija sa udaljenih lokacija predstavljala pravi luksuz i iziskivala skupu i tada kompleksnu opremu. U današnjem poslovnom okruženju, koristeći računarsku mrežu kao platformu, kompanije mogu proširiti komunikacione servise na sve zaposlene, na svim radnim mestima – centralnom poslovnom prostoru, ograncima kompanije ili na terenu.

Unified communications čine tehnologije koje su nastale kao rezultat integracija računarskih i telefonskih mreža. Unified communications znači jedinstvenu komunikacionu mrežu baziranu na IP protokolu, kao i IP komunikacione uredjaje koje ćemo koristiti za razne načine komunikacija. Putem IP telefonije korisnici mogu pregledati sadržaje na Internetu, slati tekstualne i govorne poruke preko e-maila, pregledati multimedijalne sadržaje ili imati video komunikaciju uz čitav niz novih funkcionalnosti.

Osnova za funkcionisanje ovakve vrste komunikacije digitalne telefonije je VOIP tehnologija (Voice over Internet Protocol), prenos glasa preko interneta. Ova vrsta telefonije postala je ozbiljan konkurent konvencionalnoj telefoniji, zbog niza prednosti i ušteda:

  • Smanjeni troškovi službenih putovanja
  • Smanjani troškovi telefoniranja
  • Video konferencija sa većim brojem učesnika
  • Povezivanje sa zapošljenima na terenu i van kancelarije
  • Organizovanem sastanaka u kratkom roku
  • Ujednačeno korisničko iskustvo nezavisno od vrste uredjaja
  • Sprovodjenje obuka i edukacija online